ඔබටත් දේවාලයක කපු මහතෙක් වීමට සුදුසුකම් තිබේද? ෂුවර් නැතිනම් මේ දෙවිවරුන්ව හඳුන්වගන්න පුලුවන්ද බලන්න

 

මේ දේව විශ්වාසයන් ගැන කොයි වගේ මත දැරුවත්, මේ හින්දු දෙවිවරුන් දේවතාවියන් ලංකාවේ සංස්කෘතියේ අංගයන් වෙලා තියෙන බව කියන්නම වුවමනා කාරණාවක්. ඒ නිසා මේ අය ගැන පොඩ්ඩක් දැනගෙන හිටියට වරදක් නැහැ.

 

[viralQuiz id=10]