මේ කතා කිවුවෙ, කවුද? කාටද? කුමන අවස්ථාවකද?

 

[viralQuiz id=11]

 

Image Sources – gossip9lanka.co.uk, abc.net.au, youtube.com, thesun.co.uk, flickr.com/dfataustralianaid, colombomirror.com, santabanta.com, asianmirror.lk, dailynews.lk, bandara.tv, wbur.org, wimalweerawansa.lk, huffingtonpost.com, nova.cz and businesstoday.lk