ගංවතුරෙන් ආරක්ෂා වෙන්න මේ විධියට සුදානමින් ඉන්න

 

 

උදව් වන්නට නම් මෙතන හා මෙතන ක්ලික් කර වැඩි විස්තර දැනගන්න.

 

Cover Image Source – Sri Lanka Red Cross Society