උයන්නන් වාලෙ උයන් නැතුව හරිම ගාණට රස මතු වෙන්න පෝර්ක් උයන හැටි ගැන දැනගන්න

අපි කිව්වනෙ චිකන් හරිම විදියට නියමිත වෙලාවල් වලට රසට පිසගන්නෙ කොහොමද කියල කලින් ලිපියකින්. මේ කියන්නෙ ඌරු මස් එහෙමත් නැත්නම් පෝර්ක් ගැන. පෝර්ක් වල විවිධ කොටස් පිසගන්න විවිධ වෙලාවන් තියෙනව. මේ වේලාවන් දැනගෙන ඉව්වොත් පෝර්ක් වල නියම රස නියම විදියට විඳින්න ඔබට හැකියාව ලැබේවි. පෝර්ක් කොටස් කීපයකට වෙන් කෙරෙනව. පෝර්ක් ස්ටේක්, පෝර්ක් රිබ්ස්, පෝර්ක් චොප්ස්, පෝර්ක් ජොයින්ට්ස් කියල එන කොටස් පිසීමේදී ගතවන කාලය පිසගන්නා ක්‍රමය අනුව වෙනස් වෙනව.

 

1. මස් තෝරා ගැනීම
Source – theporkshopnorthcyprus.blogspot.com

මස් තෝරා ගැනීමේදී ඔබට කැමති කොටස් වලින් ලබාගත හැකියි. පෝක් වල නියම පැහැය රෝස පැහැයට හුරු රතු පැහැයේ සිට දම් පාටට ළඟ රතු පැහැය දක්වා වෙනව. පාටින් අඩු මස එතරම්ම අළුත් මස් නෙවෙයි. මස් කොටසේ තැනින් තැන ඇති සුදු පැහැ කොටස් වැඩි නම් ඒ කොටස් වල තෙල් කෑලි වැඩියි. මෙය ඔබේ කැමැත්ත පරිදි තෝරාගන්න පුළුවන්. සුදු පැහැ කොටස් වැඩි මස රසයෙන් වැඩියි වගේම පිස ගැනීමේදී මසේ වියලි බවක් ඇති වෙන්නෙ නෑ.

 

2. පෝර්ක් ස්ටේක්
Source – porkbeinspired.com

පෝර්ක් ස්ටේක් එක එක ඝණකම් වලින් ලබාගන්න පුළුවන්. මේ කියන්නෙ සාමාන්‍ය අඟල් 3/4ක (සෙන්ටිමීටර් 2) පමණ මහතකින් යුත් ග්‍රෑම් 500ක ස්ටේක් එකක් පිලියෙල කරද්දී ගතවන කාලය ගැන.

 

කරියක් පිසින කාලය– ස්ටේක් එකකින් කරියක් පිසිනවා නම් නියම රසට සහ පදමට පිස ගැනීමට විනාඩි 50ක පමණ කාලයක් ගත වෙනව. ඔබ ගන්නා ස්ටේක් කොටසෙහි ඇති තෙල් කොටස් අඩු නම් වැඩි වෙලාවකුත් වැඩි නම් අඩු  වෙලාවකුත් ගත වෙනව.

පෑන් ෆ්‍රයි කිරීම – අඩු තෙල් ප්‍රමාණයක් යොදා පෑන් ෆ්‍රයි කරනවා නම් එක පැත්තක් විනාඩි 8ක් 10ක් අතර කාලයක් අඩු ගින්දරේ ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනෙ.

ග්‍රිල් කරගැනීම – පෝර්ක් ස්ටේක් එකක් ග්‍රිල් කරනවා නම් එක පැත්තක් විනාඩි 8ක් 12ක් අතර කාලයක් ග්‍රිල් කරගන්න ඕනෙ.

බේක් කිරීම – විනාඩි 30ක් සෙල්සියස් 180ක උෂ්ණත්වයෙන් බේක් කරගන්න. විනාඩි 15ක් ගෙවුන පසු අනෙක් පස හරවා ගන්න.

රෝස්ට් කරගැනීම – සෙල්සියස් 170ට විනාඩි 25ත් 40ත් අතර කාලයක් රෝස්ට් කරගැනීම සඳහා වැය වේ.

 

3. පෝර්ක් ජොයින්ට්ස්
Source – maunikagowardhan.co.uk

පෝර්ක් ජොයින්ට්ස් කීපයක් තියෙනව. ලෙග්, ශෝල්ඩර්, බෙලි, ලොයින් වශයෙන්. මේ කොටස් බේක්/රෝස්ට් කරනවා හෝ කරියක් ලෙස පිසිනවා හැර පෑන් ෆ්‍රයි හෝ ග්‍රිල් කිරීමට සාමාන්‍යයෙන් යොදාගන්නෙ නෑ.

කරියක් පිසින කාලය– ග්‍රෑම් 500ක පෝර්ක් ජොයින්ට්ස් වලින් කරියක් පිසිනවා නම් අඩු ගින්දරේ විනාඩි 50ත් පැයත් අතර කාලයක් ගත වෙනව.

බේක් කිරීම – හොඳින් පිස ගැනීමට සෙල්සියස් 180ක උෂ්ණත්වයෙන් යුත් උඳුනක විනාඩි 35ක කාලයක් බේක් කරගත යුතුයි.

රෝස්ට් කරගැනීම – සෙල්සියස් 180ට විනාඩි 35ත් 40ත් අතර කාලයක් රෝස්ට් කරගත යුතුයි.

 

4. පෝර්ක් චොප්ස්
Source – recipetineats.com

පෝර්ක් චොප්ස් එක එක ඝණකම් වලින් ලබාගන්න පුළුවන්. මේ කියන්නෙ සාමාන්‍ය අඟල් 3/4ක (සෙන්ටිමීටර් 2) පමණ මහතකින් යුත් ග්‍රෑම් 500ක පෝර්ක් චොප් එකක් පිලියෙල කරද්දී ගතවන කාලය ගැන.

කරියක් පිසින කාලය– කපන ලද පෝර්ක් චොප්ස් වලින් කරියක් පිසිනවා නම් අඩු ගින්දරේ විනාඩි 40ත් 50ත් අතර කාලයක් ගත් වෙනව.

පෑන් ෆ්‍රයි කිරීම – එක පැත්තක් විනාඩි 6ත් 8ත් අතර අඩු ගින්දරේ පෑන් ෆ්‍රයි කරගන්න.

ග්‍රිල් කරගැනීම – ග්‍රිල් කිරීමේදී එක පැත්තක් විනාඩි 8ක 10ක පමණ කාලයක් ග්‍රිල් කරගන්න ඕනෙ.

බේක් කිරීම – විනාඩි 30ක් සෙල්සියස් 180ක උෂ්ණත්වයෙන් බේක් කරගන්න. විනාඩි 15ක් ගෙවුන පසු අනෙක් පස හරවා ගන්න.

රෝස්ට් කරගැනීම – සෙල්සියස් 170ට විනාඩි 35ත් 40ත් අතර කාලයක් රෝස්ට් කරගැනීම සඳහා වැය වේ.

 

5. පෝර්ක් රිබ්ස්
Source – foodplatter.info

පෝර්ක් රිබ්ස් එන්නෙ කට්ටත් සමඟයි. බොහෝ දුරට සෙන්ටිමීටර 2ත් 3ත් අතර ඝනකමකින් තමා පෝර්ක් රිබ්ස් කපන්නෙ. මේ කියන්නෙ එහෙම ප්‍රමාණයේ පෝර්ක් රිබ්ස් පිසගන්න යන කාලය ගැන. එක එක මස් කොටස් වල සයිස් වලට කාලය වෙනස් වෙන හැටි ගැන වැඩි දුරටත් මෙතනින් බලාගන්න පුළුවන්.

කරියක් පිසින කාලය– කපන ලද පෝර්ක් රිබ්ස්වලින් කරියක් පිසිනවා නම් අඩු ගින්දරේ විනාඩි 40ත් 50ත් අතර කාලයක් ගත් වෙනව.

පෑන් ෆ්‍රයි කිරීම – එක පැත්තක් විනාඩි 10ත් 15ත් අතර අඩු ගින්දරේ පෑන් ෆ්‍රයි කරගන්න.

ග්‍රිල් කරගැනීම – ග්‍රිල් කිරීමේදී එක පැත්තක් විනාඩි 12ක 15ක පමණ කාලයක් ග්‍රිල් කරගන්න ඕනෙ.

බේක් කිරීම – විනාඩි 25ක් 30ක්  සෙල්සියස් 200ක උෂ්ණත්වයෙන් බේක් කරගන්න. විනාඩි 15ක් ගෙවුන පසු අනෙක් පස හරවා ගන්න.

රෝස්ට් කරගැනීම – සෙල්සියස් 160ට විනාඩි 40ත් 50ත් අතර කාලයක් රෝස්ට් කරගැනීම සඳහා වැය වේ.

 
Cover Image Source – inspiredtaste.net