අපේ රටේ නම ලෝක තලයට අරන් ගිය ඔබ දන්න සහ නොදන්නා අපේ රූ රැජිණියන්